پیشنهاد عهد ما

مسیحیت

انحراف های مسیحیت

انحراف های مسیحیت

انحراف های موجود در مسیحیت از دیدگاه اسلام، خداوند پیامبرانى را فرستاده است تا انسان ها را به سوى سعادت و نیک فرجامى رهنمون شده و آنها را به راه راست هدایت کنند. حضرت عیسى(علیه السلام) نیز پیامبرى بود که همانند پیامبران پیش از خود مبعوث شده بود تا با تبلیغ پیام خدا، حجت الهى را به انجام رساند; از ... ادامه مطلب »